Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 16: Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.

Uznesenie 68/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. zrušuje

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 02.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.;

B. splnomocňuje

starostu mestskej časti

na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie uznesenia, ako aj na opravu prípadných chýb v písaní a počítaní tak, aby došlo k naplneniu tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 21
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spoločnosti TV CENTRUM, s.r.o.
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1