Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 17: Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016

Uznesenie 69/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016.

Hlasovanie č. 22
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava­Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0