Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 18: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

Uznesenie 70/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016.

Hlasovanie č. 23: Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1