Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 19: Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017

Uznesenie 71/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017.

Hlasovanie č. 24
Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0