Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 20: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

Uznesenie 72/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016.

Hlasovanie č. 25
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0