Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 22: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

Uznesenie 74/2017

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ulici v Bratislave.

Hlasovanie č. 27: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0