Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.05.2017
Bod č. 23: Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

Uznesenie 75/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

1. informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca,

2. ukončenie realizačnej časti projektu „Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca“ s finančnou podporou grantu v rámci programu Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 „SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“  k 30.4.2017;

B. zrušuje

uznesenie č. 47/2015 z 26.5.2015, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto požiadalo starostu mestskej časti, aby na každé rokovanie miestneho zastupiteľstva predložil podrobnú informáciu o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca.

Hlasovanie č. 28
Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1