Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.5: Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave

Uznesenie 36/2017: Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave - sťahuje MsZ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e

na základe pozmeňujúci návrhu poslanca Lachkovič, z rokovania materiál: Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave.

Hlasovanie
Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave - sťahuje MsZ
Prítomní: 16 Neprítomní: 0 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0