Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.6: Žiadosť o prenájom pozemku

Uznesenie 37/2017: Žiadosť o prenájom pozemku - ŠmakNinka

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

A. v y h l a s u j e

časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 449/13 v k. ú. Stupava zapísanom na LV č. 2783 vo vlastníctve Mesta Stupava vo výmere cca 919 m2 za prebytočný majetok.

(hlasovanie: za – 13 poslancov, proti – 1, Ing. Balog, zdržal sa – 1, MVDr. Kazarka,    neprítomný – 1, Doc. Moricová)

 

B. s c h v a ľ u j e

zámer prenajať časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 449/13 v k. ú. Stupava zapísanom na LV č. 2783 vo výmere cca 919 m2 za účelom vybudovania parkoviska na dobu 30 rokov za cenu nájmu 1000,-€/rok ako dôvod hodný osobitného zreteľa, a to za predpokladu, že sa stane žiadateľ vlastníkom stavby postavenej na parcele č. 449/3 reg. „C“ KN v k. ú. Stupava zapísanej na LV č. 2493.

(hlasovanie: za – 13 poslancov, proti – 1, Ing. Balog, zdržal sa – 1, MVDr. Kazarka,    neprítomný – 1, Doc. Moricová)

Hlasovanie
Žiadosť o prenájom pozemku - ŠmakNinka
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0