Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.7: Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara na pozemku parcele reg. „C“KN č. 1960 v k.ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SWAN, a.s.,

Uznesenie 38/2017: Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara – spoločnosť SWAN, a.s. - sťahuje MsZ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e

na základe pozmeňujúci návrhu poslanca Ing. Lacku, z rokovania materiál: Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 1960 v k. ú. Stupava – žiadateľ spoločnosť SWAN, a. s., v zastúpení OTNS, a. s.

Hlasovanie
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara – spoločnosť SWAN, a.s. - sťahuje MsZ
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 6 Nehlasovali: 0