Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.8: Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o.

Uznesenie 39/2017: Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o. - sťahuje MsZ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e

na základe pozmeňujúci návrhu poslanca MVDr. Kazarku, z rokovania materiál: Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o.

Hlasovanie
Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o. - sťahuje MsZ
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0