Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.9: Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava

Uznesenie 40/2017: Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava - sťahuje MsZ

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ť a h u j e

na základe pozmeňujúci návrhu poslanca JUDr. Haulíka, z rokovania materiál: Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava od spoločnosti VIA DORSI, s.r.o.

Hlasovanie
Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava - sťahuje MsZ
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0