Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 15: Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách

Uznesenie 41/2017: Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

 

p. Gustáva Beleša do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2020.

Hlasovanie
Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0