Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 14.10: Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej

Uznesenie 42/2017: Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie kúpnej zmluvy s vlastníkmi pozemku parcely reg. „C“ KN č. 872/230, ostatné plochy o výmere 20 m2 v k.ú. Stupava, zapísanom na LV č. 8291, na ktorom je postavená časť pozemnej komunikácie v rámci stavby „Obytný areál Stupava – Dielové za cenu 1,00 Euro. 

Hlasovanie
Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0