Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 09.02.2017
Bod č. 16: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016

Uznesenie 44/2017: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016.

Hlasovanie
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0