Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Uznesenie 46/2017: Voľba návrhovej komisie

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

návrhovú komisiu na nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave, v zložení Ing. Balog, Peschl a Mgr. Prokeš.

Hlasovanie: Voľba návrhovej komisie

Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0