Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 47/2017: Zmena programu - vypustenie bodu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Kalivodu o vypustenie bodu programu číslo 11 s názvom Návrh II. zmeny rozpočtu v r. 2017.

Hlasovanie
Zmena programu - vypustenie bodu
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 10 Proti: 1 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0