Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 48/2017: Zmena programu - doplnenie názvu bodu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

pozmeňujúci návrh pani poslankyne Doc. Moricovej o doplnenie názvu bodu programu číslo 7 na Detské ihrisko – Kultúrny dom + vybudovanie nového ihriska v meste.

Hlasovanie
Zmena programu - doplnenie názvu bodu
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0