Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 49/2017: Zmena programu - doplnenie bodu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Smeju o doplnenie bodu programu s názvom Informácia o dianí v meste ako bod číslo 4.

Hlasovanie
Zmena programu - doplnenie bodu
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0