Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 3: Schválenie programu

Uznesenie 50/2017: Schválenie programu s pripomienkami

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

návrh programu Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 23.03.2017 s pripomienkami.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu

4. Informácia o dianí v meste

5. Informácia o plnení kontrole uznesení

6. Situácia ohľadom lokality Lesná

7. Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava

8. Detské ihrisko – Kultúrny dom + budovanie nového ihriska v meste

9. Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb

10. Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

11. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016

12. Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave

13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

14. Veci majetkové

  14.1 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský

  14.2 Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková

  14.3 Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. „C“KN č. 770/1, 1472/1 v k.ú. Stupava– p. Hupka

  14.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“KN č. 5797ZsD a.s. – p. Kiprich

  14.5 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beles a Partner

  14.6 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN 449/13 v k. ú. Stupava – SmakNinka

  14.7 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová

  14.8 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 825/1  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský

  14.9 Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku

  14.10 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/43  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová

  14.11 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.176/132  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej

  14.12 Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

  14.13 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 293/1  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický

  14.14 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/11  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda

  14.15 Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Rohman

  14.16 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.163/12  v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš

  14.17 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová

  14.18 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.

  14.19 Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič

15. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava

16. Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016

17. Interpelácie

18. Rôzne

19. Záver 

Hlasovanie
Schválenie programu s pripomienkami
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0