Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 4: Informácia o dianí v meste

Uznesenie 51/2017: Informácia o dianí v meste

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o dianí v meste.

Hlasovanie
Informácia o dianí v meste
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0