Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 5: Informácia o plnení kontrole uznesení

Uznesenie 52/2017: Výzva na podávanie prihlášok za člena redakčnej rady

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

u k l a d á,

prednostovi mestského úradu aby v zmysle § 6 Štatútu mestských novín mesta Stupava zabezpečil prípravu a zverejnenie oznámenia na webovej stránke mesta, predmetom ktorého bude výzva na podávanie prihlášok za člena redakčnej rady, ktorý je zástupcom občanov mesta a bude volený do funkcie na základe verejného losovania z prihlásených kandidátov, ako aj podávanie prihlášok za členov redakčnej rady volených mestským zastupiteľstvom. Prílohou prihlášky budú stručné profesijné životopisy prihlásených kandidátov s tým, že výzva bude zverejnená na webovej stránke mesta minimálne na dobu 15 dní.     

Termín: do 30.4.2017

Hlasovanie
Výzva na podávanie prihlášok za člena redakčnej rady
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 10 Proti: 1 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0