Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 5: Informácia o plnení kontrole uznesení

Uznesenie 53/2017: Nesplnené uznesenie č. 180/2016

Znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

konštatuje,

že uznesenie č. 180/2016 nie je splnené.  

Hlasovanie: Nesplnené uznesenie č. 180/2016

Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0