Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 5: Informácia o plnení kontrole uznesení

Uznesenie 54/2017: Upraviť zoznam komunikácií

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

ukladá

prednostovi mestského úradu, upraviť predložený zoznam komunikácií v členení pozemných komunikácií:

1. Miestna komunikácia - odovzdaná,

2. Miestna komunikácia - neodovzdaná,

3. Účelová komunikácia – verejná,

4. Účelová komunikácia – neverejná, ako aj upraviť predložený zoznam o všetky služby, ktoré mesto na danej komunikácii poskytuje.   

Termín: do 30.04.2017

Hlasovanie
Upraviť zoznam komunikácií
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0