Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 5: Informácia o plnení kontrole uznesení

Uznesenie 55/2017: Súdny spor s F. Hamšík

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

u k l a d á

prednostovi mestského úradu aby vo veci súdneho sporu vedenom pred Okresným súdom Malacky, č. k.: 5C/424/2013 vo veci žalobcu: Mesto Stupava proti žalovanému: Ferdinand Hamšík zabezpečil podanie písomného návrhu na pokračovanie v prerušenom súdnom konaní,  predmetom ktorého je zriadenie vecných bremien v prospech mesta Stupava.

Termín: do 15.4.2017

Hlasovanie
Súdny spor s F. Hamšík
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 11 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0