Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 5: Informácia o plnení kontrole uznesení

Uznesenie 56/2017: Zákonné skutočnosti týkajúce sa súdneho sporu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

u p o z o r ň u j e

primátora mesta, na zákonné skutočnosti týkajúce sa súdneho sporu č. k.: 5C/424/2013 a to na ust. § 163 ods. 2 Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorého platí,  že ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do šiestich mesiacov od právoplatnosti uznesenia o prerušení konania, súd konanie zastaví.   

Hlasovanie
Zákonné skutočnosti týkajúce sa súdneho sporu
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 10 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0