Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 012/2017: Otvorenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Otvorenie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0