Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 2: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 013/2017: Kontrola plnenia uznesení

Hlasovanie č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0