Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 3: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017

Uznesenie 014/2017: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017

Hlasovanie č. 3
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2017 do 31.05.2017
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0