Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 4: Oslavy 750. výročie

Uznesenie 015/2017: Oslavy 750. výročie

Hlasovanie č. 1
Oslavy 750. výročie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0