Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 5: Portál mapka.sk

Uznesenie 016/2017: Portál mapka.sk

Hlasovanie č. 1
Portál mapka.sk
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0