Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 7: MŠ Benice

Uznesenie 018/2017: MŠ Benice

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 7
MŠ Benice
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0