Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 8: Rozpočtové opatrenia č. 01/2017

Uznesenie 019/2017: Rozpočtové opatrenia č. 01/2017

Hlasovanie č. 8
Rozpočtové opatrenia č. 01/2017
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0