Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.05.2017
Bod č. 9: Rôzne

Uznesenie 020/2017: Rôzne

Hlasovanie č. 9
Rôzne
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0