Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017
Bod č. 2.: Žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva k prevzatiu pozemnej komunikácie: "Muránska ulica, úsek Hrad Devín-Kremeľská ulica, ktorej súčasťou je aj parkovisko pod hradom Devín do správy a údržby

Uznesenie 124/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín súhlasi

s  prevzatím pozemnej komunikácie : „Muránska ulica, úsek Hrad Devín-Kremeľská ulica“, ktorej súčasťou je aj parkovisko pod hradom Devín, do správy a údržby následne po prevzatí predmetnej časti komunikácie do majetku obce a zaradení do siete miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy  Jedná sa o úsek na pozemkoch registra  „C“ parc. č. 629, 958/7, 958/2, 958/10, 958/12, 958/1, 969/3, 969/2, 969/4, k. ú. Devín.

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0