Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017
Bod č. 3.: Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2016

Uznesenie 125/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

  1. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

      2. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

     3. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

    4. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

    5. Miestne zastupiteľstvo v MČ Bratislava -  Devín berie na vedomie:

    6. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Devín žiada starostku MČ Bratislava-Devín o zapracovanie výsledkov hospodárenia za rok 2016           do účtovníctva roku 2017 a pripraviť a predložiť na schválenie zastupiteľstvu materiál o prerozdelení prebytku 8 064,27€.

       Termín : september 2017

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0