Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017
Bod č. 6.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o stanovisko miestneho zastupiteľstva

Uznesenie 127/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu

s návrhom VZN hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. m. SR Bratislavy s pripomienkami:

(Na účely tohto nariadenia sa rozumie)

a) verejnou zeleňou zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní hlavného mesta, mestskej časti, samosprávneho kraja alebo štátu. Plocha verejnej zelene je verejnosti voľne prístupná, jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov.

 

(5) Ak pri investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v lokalite určenej hlavným mestom SR, alebo príslušnou mestskou časťou, zriadiť novú zeleň minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene. Do odovzdania novej zelene správcovi zelene zodpovedá investor za jej údržbu.

 

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0