Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 1: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 78/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2017 o poskytovaní dotácií  a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 17. júla 2017.

Hlasovanie č. 16
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 20 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0