Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 2: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 79/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 17. júla 2017.

 

 

Hlasovanie č. 19
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 0