Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 4: Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

Uznesenie 80/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.

záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2016:

príjmy..............................................................................................

výdavky...........................................................................................

prebytok bežného rozpočtu..............................................................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.............

reálny prebytok bežného rozpočtu...................................................

        

  20 904 880,30 Eur                                        

    20 595 075,76 Eur

         309 804,54 Eur

         - 23 645,47 Eur

       286 159,07 Eur

 

 

 

 

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2016:

príjmy...............................................................................................

výdavky ...........................................................................................

schodok kapitálového rozpočtu.......................................................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.............

reálny schodok kapitálového rozpočtu.............................................

 

         511 133,94 Eur

      2 560 652,81 Eur

    - 2 049 518,87 Eur

        -12 308,40 Eur

   -2 061 827,27 Eur

 

 

 

2.

schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016 ................................

-1 739 714,33 Eur

 

 

 

3.

záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2016:

príjmové finančné operácie .............................................................

výdavkové finančné operácie ..........................................................

prebytok finančných operácií...........................................................

 

2 362 916,86 Eur

 0,00 Eur

2 362 916,86 Eur

 

 

 

4.

schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016 ................................

finančné operácie za rok 2016..........................................................

prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 .........................

prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.............

reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016................

-1 739 714,33 Eur

2 362 916,86 Eur

623 202,53 Eur

 - 35 953,87 Eur

587 248,66 Eur

 

 

 

5.

záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2016:

stav fondu k 1.1.2016 .....................................................................

tvorba fondu ...................................................................................

použitie fondu ................................................................................

stav fondu k 31.12.2016 ................................................................

 

3 260 900,30 Eur

448 352,96 Eur

 1 068 256,26 Eur

      2 640 997,00 Eur

 

 

 

6.

záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2016:

stav fondu k 1.1.2016 .....................................................................

tvorba fondu ...................................................................................

použitie fondu ................................................................................

stav fondu k 31.12.2016 ................................................................

 

2 350 897,55 Eur

508 673,32 Eur

 791 448,58 Eur

2 068 122,29 Eur

 

 

 

7.

záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti za rok 2016:

stav fondu k 1.1.2016 ......................................................................

tvorba fondu ....................................................................................

použitie fondu ..................................................................................

stav fondu k 31.12.2016 ..................................................................

 

 

31 181,31 Eur

0,00 Eur

                  0,00 Eur

           31 181,31 Eur

 

 

 

8.

 

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 do rezervného fondu mestskej časti ................................................

prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016

do fondu rozvoja bývania mestskej časti .........................................

 

 259 003,00 Eur

 

328 245,66 Eur

9.

celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez výhrad.

 

Hlasovanie č. 20
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016
Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0