Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 5: Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR

Uznesenie 81/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

použitie výdavkov rozpočtu v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 písmeno D, takto:

 

1.      v bežných výdavkoch  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 viazať priority poslancov:

10    000 Eur v podprograme 1.2 Regionálny rozvoj ,

5 000 Eur v prvku 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest,

10 000 Eur  v podprograme 4.2  Verejná zeleň,

  1 000 Eur v podprograme 6.2 Staromestská knižnica,

  8 000 Eur  v podprograme 6.4 Detské ihriská,

22 000 Eur  v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva,

 

2.      v kapitálových výdavkoch  rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

 

a)      viazať na priority poslancov:

24 000 Eur v podprograme 7.5 Ostatné výdavky školstva,

   4 000 Eur v podprograme 5.1 Správa a údržba nehnuteľného majetku,

 

b)      navýšiť použitie FRB na kapitálové výdavky na priority poslancov o sumu

 12 000 Eur v podprograme 6.4 Detské ihriská 

  4 000 Eur v podprograme 4.2 Verejná zeleň

 

Ostatné nešpecifikované časti predmetného uznesenia ostávajú bez zmien;

B. žiada

starostu mestskej časti

predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenie plnenia tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 21
Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, avšak minimálne vo výške 100 000 EUR
Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0