Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 5/A: Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zelene a osadenie pitnej fontány

Uznesenie 82/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. konštatuje

v súvislosti s rekonštrukciou povrchov na Židovskej ulici v úseku Mikulášska ulica – Dom u dobrého pastiera došlo ku popraskaniu časti dlažby, nebola doplnená plánovaná zeleň a nebola osadená pitná fontánka. Aj napriek protišmykovému atestu dlažby je podľa vyjadrenia niektorých obyvateľov v zhoršených klimatických podmienkach šmykľavejšia ako okolité povrchy. Dodávateľ ponúkol chemické zdrsnenie dlažby bez nároku na finančnú úhradu.

Nakoľko aj napriek viacerým prísľubom starostu, úrad Starého Mesta dodnes nezabezpečil reklamáciu zrealizovanej investície a preto miestne zastupiteľstvo:

B. žiada

starostu mestskej časti

1.Bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby a jej chemické zdrsnenie v čo najkratšom termíne, ktorý umožňujú zmluvné podmienky.

2.Doplniť mobilnú zeleň do pešej zóny a sfunkčniť pitnú fontánu.

3.Predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vyhodnotenie plnenia tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 22
Návrh na výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplnenie mobilnej zeleni a osadenie pitnej fontánky.
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 0