Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 6: Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017

Uznesenie 83/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1. tretiu zmenu bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  P R Í J M Y   v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Podiel na dani z príjmov FO

6 240 000

+ 390 000

6 630 000

Dotácia pre ZŠ Dubová (Erazmus)

0

+ 6 192

6 192

Decentralizačná dotácia na školstvo

4 378 849

+ 6 024

4 384 873

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

60 220

+ 1 302

61 522

Dotácia pre Staromestskú knižnicu

0

+ 650

650

Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie

     415 920

- 2 640

413 280

Rozpočet spolu

20 696 584

+ 401 528

21 098 112

 

B E Ž N Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.1.2

Výkon funkcie poslancov MZ

198 000

+ 30 000

228 000

1.1.3

Kontrola

69 000

+ 2 000

71 000

1.2

Regionálny rozvoj

336 198

+ 50 000

386 198

1.4

Administratíva

3 335 851

+ 160 000

3 495 851

1.7.2

Vzdelávanie zamestnancov

7 000

+ 3 000

10 000

1.7.3

Správa a údržba nehnuteľného majetku

190 000

+ 15 000

205 000

4.2

Verejná zeleň

750 000

+ 80 000

830 000

5.1

Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov

900 000

+ 30 000

930 000

6.1

Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia

510 000

+ 33 000

543 000

6.2

Staromestská knižnica

360 791

+ 1 650

362 441

6.4

Detské ihriská

60 000

+ 18 500

78 500

7.1

Základné školy

4 446 849

+ 36 358

4 483 207

7.2

Materské školy

2 303 220

+ 20 000

2 323 220

7.3

Školské jedálne

1 004 000

+ 45 000

1 049 000

7.4

Školský kluby detí

710 000

+ 10 000

720 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

260 000

+ 57 597

317 597

8.1

Seniorcentrum

2 034 000

 - 2 640

2 031 360

8.3

Sociálna pomoc občanom

120 000

+ 5 136

125 136

8.4

Detské jasle

322 820

+ 9 782

332 602

 

Rozpočet spolu

20 797 375

+ 604 383

21 401 758

 

2. druhú zmenu kapitálového rozpočtu mestskej časti na rok 2017 takto:

K A P I T Á L O V Ý    R O Z P O Č E T   -  V Ý D A V K Y   v Eur

program

podprogram

prvok

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

1.5

Informačno-technologický systém

108 000

+ 10 000

118 000

3.1.1

Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest

785 000

+ 300 000

1 085 000

4.2

Verejná zeleň

35 000

+ 4 000

39 000

6.3

Ostatné výdavky kultúry

309 559

 + 12 308

321 867

6.4

Detské ihriská

0

 + 12 000

12 000

7.5

Ostatné výdavky školstva

580 500

 + 70 000

650 500

 

Rozpočet spolu

3 809 559

+ 408 308  

4 217 867

 

F I N A N Č N É     O P E R Á C I E   -  P R Í J M Y  v  Eur

 

t e x t

schválený

rozpočet

zvýšenie +

zníženie -

upravený

rozpočet

Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 

1 456 500

+ 326 000

1 782 500

Prevod prostriedkov z rezervného fondu 

2 300 000

+ 250 000 

2 550 000

Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku

791

+ 35 163 

35 954

Rozpočet spolu

3 807 291

+ 611 163

4 418 454

 

3. zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2017 v Eur takto:

FOND ROZVOJA BÝVANIA

                                                                                                                                                  v Eur

Text                                                                

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankových účtoch k 1.1.

2 068 122,99

0

2 068 122,99

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku hospodárenia

0

+ 328 245,66

328 245,66

ZDROJE FONDU SPOLU

2 068 122,99

+ 328 245,66

2 396 368,65

P o u ž i t i e    f o n d u 

 

 

 

HW/SW riešenie pre servery (virtualizácia, backup, licencie, web, vrstva GIS)

108 000,00

+ 10 000,00

118 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad

173 000,00

0

173 000,00

Rekonštrukcia budovy MiÚ BA-Staré Mesto - PD

30 000,00

0

30 000,00

Rekonštrukcia technickej miestnosti s úpravou pre činnosti letnej čitárne - Medická záhrada

35 000,00

0

35 000,00

Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov

72 500,00

0

72 500,00

Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej - PD

22 000,00

0

22 000,00

Pistoriho palác v Bratislave - rekonštrukcia (spolufinancovanie)

45 500,00

0

45 500,00

Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci

35 000,00

0

35 000,00

MŠ Gorazdova - vybudovanie potravinového výťahu a rozšírenie kapacity kuchyne

67 000,00

0

67 000,00

Vybavenie kuchýň (elektrické panvice, kombinovaný sporák, plynový varný kotol, konvektomaty)

14 000,00

0

14 000,00

ZŠ Dubová - kompletná rekonštrukcia kuchyne a vybavenia

272 000,00

0

272 000,00

ZŠ Grösslingova - výstavba potravinového výťahu

28 000,00

0

28 000,00

MŠ Gorazdova - vybudovanie nových tried v objekte

68 500,00

0

68 500,00

Ostatné výdavky školstva

100 000,00

0

100 000,00

Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD

67 000,00

0

67 000,00

Spoluúčasť na rekonštrukciu kotolne v Seniorcentre

4 000,00

0

4 000,00

Dodávka a montáž nového výťahu do existujúcej šachty

42 000,00

0

42 000,00

Spolufinancovanie rozvojových projektov

50 000,00

0

50 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre mestskú políciu

11 000,00

0

11 000,00

Rekonštrukcia schodov v správe mestskej časti

85 000,00

0

85 000,00

Pistoriho palác – práce nad rámec projektu

107 000,00

0

107 000,00

Rekonštrukcia priestorov pre denné centrum

20 000,00

0

20 000,00

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb

0

+ 300 000,00

300 000,00

Vybavenie detských ihrísk

0

+ 12 000,00

12 000,00

Verejná zeleň

0

+ 4 000,00

4 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

1 456 500,00

+ 326 000,00

1 782 500,00

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

611 622,99

+ 2 245,66

613 868,65

 

REZERVNÝ FOND

                                                                                                                                           v Eur

Text                                                               

schválený rozpočet

zvýšenie +
zníženie -

upravený rozpočet

Prostriedky fondu na bankovom účte k 1.1.

2 640 997,00

0

2 640 997,00

T v o r b a   f o n d u 

 

 

 

a) prevod prebytku hospodárenia

0

+ 259 003,00

259 003,00

ZDROJE FONDU SPOLU

2 640 997,00

+ 259 003,00

2 900 000,00

Použitie fondu

 

 

 

Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a priľahlých objektov k týmto komunikáciám

500 000,00

0

500 000,00

Realizácia revitalizácie Šafárikovho námestia

 200 000,00

0

 200 000,00

Výstavba ZOS na Dobšinského ulici

 1 500 000,00

0

 1 500 000,00

Odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti

 100 000,00

0

100 000,00

Opravy, údržba a odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti a nákup vybavenia do objektov v správe mestskej časti

 0

+ 100 000,00

 100 000,00

Sanácia oporného múra na Škarniclovej ulici

0

+ 70 000,00

70 000,00

Údržba a výsadba drevín

0

+ 80 000,00

80 000,00

POUŽITIE FONDU SPOLU

2 300 000,00

+ 250 000,00

2 550 000,00

 

 

 

 

PLÁNOVANÝ STAV FONDU K 31.12.

 997,00

+ 9 003,00

350 000,00

 

Bilancia  rozpočtu po navrhnutej zmene

príjmy bežného rozpočtu                                             21 098 112 Eur

výdavky bežného rozpočtu                                          21 401 758 Eur

príjmy kapitálového rozpočtu                                            132 059 Eur

výdavky kapitálového rozpočtu                                      4 217 867 Eur

finančné operácie príjmové                                           4 418 454 Eur

použitie Fondu rozvoja bývania                                     1 782 500 Eur

použitie Fondu na obnovu budov

škôl a školských zariadení                                               31 000 Eur

použitie Rezervného fondu                                           2 550 000 Eur 

splátka návratnej pôžičky                                                 19 000 Eur

prevod nevyčerpaných prostriedkov                                    35 954 Eur

finančné operácie výdavkové                                                     0 Eur

výsledok hospodárenia celkom:                                + 29 000 Eur

Hlasovanie č. 33
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017
Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 10 Proti: 2 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0