Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 7: Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 84/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.v súlade s §  16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  a v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nehorších predpisov  predaj nebytového priestoru č. 12-N900, o celkovej výmere 107,41 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  nachádzajúceho  sa   v suteréne   bytového   domu   Kúpeľná č. 6,8,10, Vajanského nábr. č. 7  v Bratislave, súpisné číslo 27, na ulici Kúpeľná, číslo vchodu 10, ktorý je postavený na  pozemku parcela registra „C“ parcela č. 232, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 6170 spolu so zodpovedajúcim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu vo veľkosti 322/10000 a spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 322/10000 na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 232, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 933 m2 , zapísaný na liste vlastníctva č. 6170, k. ú. Staré Mesto, do podielového spoluvlastníctva:

      a) MUDr. Dagmar Kucháriková, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava             v podiele 1/18

      b) MUDr. Petra Scholtzová, bytom: Bjӧrnsonova č. 6, 811 05 Bratislava                v podiele 1/36

          MUDr. Michal Beko, bytom: Moyzesova č. 29, 920 41 Leopoldov                      v podiele 1/36

      c) Mitchell Joseph Anthony,

          bytom: Cloonagheer Bornacoola, Co Longford, Írska republika                           v podiele 1/18

      d) Dr. Eva Denková, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                v podiele 1/18

      e) Miroslav Grofčík, bytom. Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                 v podiele 1/18

          Janka Grofčíková, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                             

      f) Michal Vaverka, bytom: Janka Kráľa č. 22, 958 06 Partizánske                            v podiele 1/36

          Mária Vaverková, bytom: Janka Kráľa č. 22, 958 06 Partizánske                         v podiele 1/36

      g) Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                             v podiele 1/18

      h) Silvia Rodová, bytom: bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                         v podiele 1/18

      i)  Ing. Ján Balko, bytom: Jelencká 143/52, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce             v podiele 1/18

      j)  Peter Valdner, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                      v podiele 1/36

          Anna Valdnerová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                v podiele 1/36

      k) Rozinka Jurkovičová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                           v podiele 1/18

      l)  Ján Fučík, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                            v podiele 1/18

      m) František Dej, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                                     v podiele 1/18

      n)  Igor Fech, bytom: Kpt Rašu 33, 841 01 Bratislava                                              v podiele 1/18

      o)  Ing. Dušan Lukáč, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                              v podiele 1/18

      p)  JUDr. Alžbeta Retzki, bytom: Hollého č. 1, 811 08 Bratislava                           v podiele 1/18

      r)  Ing. Martin Mikuláš, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                           v podiele 1/36

           Dagmar Mikulášová, bytom: Kúpeľná č. 10, 811 02 Bratislava                          v podiele 1/36

      s)  BDT plus, s.r.o., so sídlom: Zohorská č.8, 841 04 Bratislava                              v podiele 1/18

 

za cenu  2 487,51 Eur.

 

2.Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní odo dňa podpísania Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru.

3.V kúpnej zmluve bude zriadené záložné právo k predmetnému nebytovému priestoru a prislúchajúcemu pozemku v prospech predávajúceho na zabezpečenie peňažnej pohľadávky vo výške 12 712,49 Eur v prípade prevodu predmetného nebytového priestoru do 10 rokov.  Záložné právo sa zapíše do katastra nehnuteľností v časti C listu vlastníctva. Po uplynutí 10 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, alebo vyplatením peňažnej pohľadávky predávajúci na základe žiadosti kupujúceho požiada Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor o zánik tohto záložného práva;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že  kupujúcim sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, ktorí sú súčasne aj nájomcom predmetného nebytového priestoru. Nebytový priestor bol dlhodobo využívaný na účel kotolne, ktorá slúžila na vykurovanie okolitých viacerých domov, ale v súčasnom období už daný účel nespĺňa. V nebytovom priestore je umiestnené technické vybavenie nevyhnutné pre riadne fungovanie bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, a aj z tohto dôvodu najúčelnejší spôsob nakladania s nehnuteľnosťou je jeho predaj vlastníkom dotknutého domu, ktorí majú zámer využívať daný priestor najmä na účel skladový a pivničný. Predmetný nebytový priestor je inak nevyužiteľný pre mestskú časť, z hľadiska nájmu príp. jeho ďalšieho iného využitia pre verejnosť nespôsobilý a nežiaduci.

Cena nebytového priestoru bola stanovená vzhľadom na aktuálny technický stav priestoru, technické vybavenie priestoru, ktoré je nevyhnutnou súčasťou a potrebou pre existenciu  a fungovanie bytového domu Kúpeľná č. 10 v Bratislave, ako aj vzhľadom na  jeho charakter, pôvod a budúce možnosti jeho využitia a účelnosti pre mestskú časť.

Hlasovanie č. 34
Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1