Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 8: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)

Uznesenie 85/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad hodný osobitného  zreteľa nájom nebytového priestoru o celkovej výmere  328,72 m2, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  nachádzajúceho sa na  prízemí a v suteréne  budovy Vajanského nábr. č. 3, Medená č. 2, v Bratislave,  súpisné  číslo 90,  na ulici Medená, číslo vchodu  2,  ktorý je postavený na pozemku parcela registra "C" parcela č. 235 a parcela č. 236, katastrálne územie Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 10, do nájmu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IĆO: 00 603 481,  a to za nasledovných podmienok:

1.   doba nájmu: neurčitá

2. výška nájomného:  10,00 Eur/rok a náklady za služby a prevádzku spojené s užívaním nebytových priestorov

3.  účel nájmu: prevádzkovanie Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Staré Mesto;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto je poriadkový útvar, ktorý  zabezpečuje verejný poriadok, ochranu životného prostredia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na území Hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislava, spolupôsobí pri ochrane zdravia a života obyvateľov obce, pri ochrane majetku obce, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto ako poriadkový útvar dohliada na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú z príslušných  Všeobecne záväzných nariadení a uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava, rozhodnutí primátora hlavného mesta, ako aj Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto má dlhodobo svoje sídlo a pôsobisko v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V  danom prípade ide len o priestorové premiestnenie v rámci danej budovy, pričom nimi pôvodne užívané priestory budú prispôsobené a upravené pre matričný úrad za účelom zlepšenia podmienok jeho prevádzky a dostupnosti pre obyvateľov mestskej časti.

Hlasovanie č. 35
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0