Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 10: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 86/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 84,19 m2 nachádzajúceho  sa na prízemí a v suteréne v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: Divadlo bez domova, so sídlom Štefánikova č. 16, 811 04 Bratislava, IČO: 30 869 579 za nasledovných podmienok:

1.doba nájmu: neurčitá

2.účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a kultúrnej činnosti, ako aj na účely vytvorenia technického zázemia pre zabezpečenie výkonu daných činností

3.výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 1 397,55 Eur/rok ( a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru

4.nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, pričom osobám  s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba

5.nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80% na kultúrne účely, a to  počas celej doby trvania nájmu 

6.nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu

7.nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach

8.nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený oddelením kultúry;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Divadlo bez domova je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom  je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou, umeleckou formou, akou je divadlo, performance, tanec alebo spev.  Divadlo bez domova vzniklo počas práce na divadelných projektoch s predajcami pouličného časopisu Nota bene na Slovensku. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel.

Hlasovanie č. 26
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Divadlo bez Domova ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0