Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 12: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 88/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového priestoru o výmere 58,84 m2 nachádzajúceho  sa na prízemí v budove Pistoriho paláca na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave, súpisné číslo 834, katastrálne územie Staré Mesto, postavenej na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3463, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1408 m2, vedenej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4537, do nájmu občianskemu združeniu: Equiteatro, so sídlom Galbavého č. 2, 841 01 Bratislava, IČO: 42 265 541 za nasledovných podmienok:

1.doba nájmu: neurčitá

2.účel nájmu: prevádzkovanie divadelnej a umeleckej činnosti, ako aj na účely vytvorenia technického zázemia pre zabezpečenie výkonu daných činností

3.výška nájomného: 16,60 Eur/m2/rok t.j. 976,74 Eur/rok a služby spojené s užívaním a prevádzkou nebytového priestoru

4.nájomca je oprávnený vyberať vstupné od návštevníkov len a výlučne v primeranej miere, pričom osobám  s preukazom ŤZP, mladistvým a dôchodcom musí byť prístup umožnený zdarma; poplatok za jednorazový vstup nesmie presiahnuť sumu 3,00 Eur/osoba

5.nájomca sa zaväzuje využívať nebytový priestor z 80% na kultúrne účely, a to  počas celej doby trvania nájmu 

6.nájomca je povinný zabezpečiť, že nebytový priestor bude verejnosti prístupný počas celej doby trvania nájmu

7.nájomca je povinný elektronicky zasielať prenajímateľovi pravidelne a v dostatočnom časovom predstihu informácie o plánovaných divadelných a iných kultúrnych podujatiach

8.nájomca je povinný rešpektovať prevádzkový režim Pistoriho paláca stanovený oddelením kultúry;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že Equiteatro je občianske združenie, ktoré sa zaoberá divadelnou a umeleckou činnosťou zameranou na oživenie slovenskej histórie za účelom učiť, vysvetliť a pochopiť históriu našej krajiny  a rozvíjať fantáziu diváka. Vykonáva činnosť v oblasti kultúrnej a sociálnej osvety obyvateľstva, slúži na verejnoprospešný účel

Hlasovanie č. 28
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) pre Equiteatro ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0