Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 14: Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 89/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Hummelovej 1, a to pozemok parc. č. 1615/5, k. ú. Staré Mesto, zapísaný v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako záhrada o výmere 51 m2 do nájmu JUDr. Martinovi Dušaničovi, bytom Narcisová 4, 821 01 Bratislava za cenu 15,00 EUR/m2/rok.,

2.cena za nájom bude zaplatená po podpísaní nájomnej zmluvy podľa podmienok uvedených v nájomnej zmluve, pričom žiadateľ o nájom pozemku sa zaväzuje, že zaplatí spätne od 20.5.2016 za užívanie pozemku, a to v hodnote 15,00 EUR/m2/rok,

3.doba nájmu: neurčitá;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ má vo vlastníctve susedné pozemky parc. č. 1615/4 a 1615/1 a rodinný dom na pozemku parc. č. 1615/1.

Hlasovanie č. 37
Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1