Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 15: Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50

Uznesenie 90/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1.v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa v Bratislave na Šípkovej ulici, k.ú. Staré Mesto, a to pozemku parc.č. 4840/50, k.ú. Staré Mesto, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 10 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, do vlastníctva Petrovi Likovi, bytom Šípková 2, 811 04 Bratislava za cenu 7 820,00 EUR.

2.Kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovanie č. 39
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1