Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2017
Bod č. 18: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto

Uznesenie 91/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok za poskytované sociálne služby v rozpočtovej organizácii mestskej časti  Seniorcentrum Staré Mesto nasledovne:

 

1. Emília Vancová                                                            7 864,65 EUR

2. Iboľa Miadoková                                                       14 651,03 EUR

S p o l u  nevymožiteľné pohľadávky:                      22 515,68 EUR

Hlasovanie č. 41
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto
Prítomní: 14 Neprítomní: 11 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0